Ashirvad Leadership Team

Mr. Deepak Mehrotra

Mr. Deepak Mehrotra

Managing Director

Management Committee

Mr. Sunil Banthiya

Mr. Sunil Banthiya

Chief Operating Officer

Mr. Santosh Rudrawar

Mr. Santosh Rudrawar

Chief Human Resource Officer

Mrs. Radha Ramanujan

Mrs. Radha Ramanujan

Chief Financial Officer

Mr. Ashim Chatterjee

Mr. Ashim Chatterjee

Chief Marketing Officer

Mr. Sankar Krishna

Mr. Sankar Krishna

Chief Information Officer

Strategic Business Units

Mr. Shailendra Sahay

Mr. Shailendra Sahay

Vice President - Column

Mr. Soumendra Mishra

Mr. Soumendra Mishra

Vice President - High Rise & Infrastructure

Mr. Ram Kumar Kullai

Mr. Ram Kumar Kullai

Vice President - Industrial & Infrastructure

Sales Operations

Mr. Sainath GS

Mr. Sainath GS

Associate Vice President - Sales Operations

Research and Technology

Dr. Shireesh Pankaj

Dr. Shireesh Pankaj

General Manager - Research & Innovation